IELTS Promotion

IELTS คืออะไร?

เป็นระบบการทดสอบภาษาสากล หรือ International Language Testing System เพื่อระบุทักษะความสามารถของภาษาทั้ง 4 ทักษะ: การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ผลการสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ผู้สอบจะต้องทำคะแนนจากระดับ 1 ไปจนถึง 9 โดยที่ระดับ 9 เป็นคะแนนสูงสุดที่นักเรียนสามารถทำให้สำเร็จได้

 

ทำไมต้อง IELTS ที่ Learning hub?

หลักสูตร IELTS ของ Learning hub นั้นถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนในทุกระดับ และยังถูกสอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่สำเร็จจากระดับ 8 หรือสูงกว่าโดยมีประสบการณ์การสอน IELTS มาแล้วมากกว่า 5 ปี นอกจากนี้นักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าจะสำเร็จบรรลุผลได้ตามที่ต้องการ

 

กระบวนการสอนเป็นอย่างไร?

สำหรับแต่ละทักษะนักเรียนจะได้รับการสอนให้คิด ปฏิบัติและประเมินงานภายใต้แรงกดดันด้านเวลา

การเขียน:

การระดมสมอง

การเปลี่ยนแปลงคำ

โครงการที่เหมาะสมสำหรับ Task1 & Task 2

พื้นฐานทางไวยากรณ์

การอ่าน:

วิธีการอ่านอย่างผ่านๆ และการพิจารณา

การระบุแนวคิดหลัก, คำพ้องความหมายและการแปลความหมาย

กลยุทธ์และกระบวนการในการตอบคำถามแต่ละประเภท

การพูด:

วิธีการสื่อสารสองแบบ หรือ การสื่อสารแบบพูดคุย ตอบโต้

กระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน

วิธีการเปลี่ยนแปลงคำเพื่อเพิ่มความยาวในการตอบและความคิด

เทคนิคการตอบโดยสัญชาตญาณ

การฟัง:

การแยกแยะคำพ้อง

ความแตกต่างระหว่างสำเนียงและคำทั่วไป

การคาดคะเนคำตอบ

 

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดคือเท่าไหร่?

อย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อทักษะ (จำนวนชั่วโมงขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนถ้าเป็นชั้นเรียนส่วนตัว)

 

ขนาดของกลุ่มต่อชั้นเรียนคือเท่าไหร่?

นักเรียน 10-15 คน