Introduction to Writing คืออะไร?

การเขียนเบื้องต้น เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนที่ต้องการจะมีทักษะการเขียนสำหรับเฉพาะตัวบุคคล, การทำข้อสอบ หรือเพื่อใช้สำหรับความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพวกเขา

 

ทำไมต้อง Introduction to Writing ท่ี่ Learning hub?

Introduction to Writing ท่ี่ Learning hub มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนเชี่ยวชาญในเรื่องของทักษะการเขียนทั่วไปและเชิงวิชาการที่จำเป็นในการเขียนในประเภทที่แตกต่างกัน หลักสูตรมุ่งเน้นไปที่วิธีการทีละขั้นตอน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนโดยใช้แบบจำลองการเขียนที่เหมือนจริง ผู้ที่เริ่มต้นส่วนใหญ่จนถึงระดับกลางจะพบว่ามัน มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากจะเป็นแนวทางในการใช้ไวยากรณ์ และเว้นวรรคตอนที่เหมาะสม

 

กระบวนการสอนเป็นอย่างไร?

วิธีการสอนที่ใช้เป็นวิธีการทีละขั้นตอนซึ่งรวมถึง การจัดระเบียบความคิด, การฝึกฝนด้านไวยากรณ์, กลศาสตร์, คำศัพท์, โครงสร้างประโยค และโครงสร้างย่อหน้าพร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน จุดประสงค์คือเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเขียนที่แม่นยำและประยุกต์ใช้แนวคิดหลัก นอกจากนี้บทเรียนยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างทักษะการเขียนและการทำข้อสอบ มากไปกว่านั้นยังช่วยเพิ่มการใช้ทักษะอื่น ๆ เช่นการฟัง, การพูด, การเขียน และการอ่าน สิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ใช้จะพบว่ามันสามารถใช้งานได้ในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

 

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดคือเท่าไหร่?

30 ชั่วโมง

 

ขนาดของกลุ่มต่อชั้นเรียนคือเท่าไหร่?

นักเรียน 10-15 คน