Let’s Grammar คืออะไร?

Let’s Grammar แบ่งออกเป็นสองระดับ: ไวยากรณ์พื้นฐาน (30 ชั่วโมง) และไวยากรณ์ปานกลาง (30 ชั่วโมง) ไวยากรณ์พื้นฐานจะเน้นไปที่แนวคิดไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเขียนขั้นพื้นฐาน และการทดสอบภาษาอังกฤษ ในขณะที่ไวยากรณ์ระดับกลางจะเน้นไปที่แนวคิดไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับนักเรียนที่สามารถสร้างประโยคที่ซับซ้อนเพื่อคะแนนที่สูง ในการสอบภาษาอังกฤษ

 

ทำไมต้อง Let’s Grammar ที่ Learning hub?

Let’s Grammar ที่ Learning hub มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ ระดับกลางและสูงส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากจะรวมหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการทำข้อสอบ

 

กระบวนการสอนเป็นอย่างไร?

วิธีการสอนคือการให้เทคนิคที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละหัวข้อ อาจารย์จะเน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเล่าเรื่องและการให้เห็นภาพ กุญแจสำคัญในการเรียนรู้ไวยากรณ์คือการฝึกฝนจากข้อสอบปีก่อนๆที่ผ่านมาและการเขียน

 

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดคือเท่าไหร่?

60 ชั่วโมง (สองระดับ)

 

ขนาดของกลุ่มต่อชั้นเรียนคือเท่าไหร่?

นักเรียน 10-15 คน