A levels คืออะไร ?

A levels นั้นคือข้อสอบของนักเรียน Year 12 และ Year 13 ที่จะต้องเผชิญหน้ากับหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมกับพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และ สร้างประสบการณ์ สหวิทยการ ในบริบทระดับโลก เพื่อความพร้อมในการนำไปใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนหลายพันคนสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกด้วยการยื่นผลสอบ AS และ A Levels ที่มีหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิชา และ ทักษะการคิดของแต่ละบุคคล

 

ทำไมถึงเลือก Learning Hub ?

อาจารย์ผู้สอน A Levels ของสถาบันนั้นมีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่สอนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสายวิชาที่สอน เราใช้วิธีการสอนแบบสื่อสารสองทางที่สนับสนุนให้น้องๆ ตั้งคำถามและสร้างความเข้าใจโดยนำแนวทางที่สอนไปประยุกต์ใช้ในการสอบ นอกจากนั้นนักเรียนของ Learning Hub ได้ A* และ ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและวิชา A Levels ที่ต้องการ

 

กระบวนการสอน

ทุกๆวิชาของ A Level นั้นอาจารย์จะเริ่มจากการอธิบายเนื้อหาหลักเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของวิชาก่อนที่จะสอนวิธีใช้ Keyword ในการสอบ นอกจากนั้น อาจารย์ผู้สอนจะสนับสนุนให้นักเรียนเปลี่ยนวิธีคิด เพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ และ พัฒนาแนวการเขียนคำตอบตั้งแต่เริ่มเรียน กระบวนการนี้สำคัญมากเพราะนักเรียนจะสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้นเมื่อเข้าใจแนวคิด และสามารถเลือกใช้ Keyword ที่ถูกต้อง เมื่อเรียนเนื้อหาของวิชาจบแล้ว นักเรียนจะเริ่มทำข้อสอบของปีก่อนๆประมาณ 3-4 เดือนก่อนสอบเพื่อเรียนรู้ถึงแนวข้อสอบ เทคนิคในการตอบและการเจาะโจทย์ข้อที่ยากเป็นพิเศษ

 

จำนวนชั่วโมงในการเรียน

ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน

 

จำนวนนักเรียนในการสอน

5 คน หรือ เรียนแบบส่วนตัว