BMAT Promotion

BMAT คืออะไร?

BMAT หรือ BioMedical Admissions Test คือ ข้อสอบสำหรับนักเรียนที่อยากเรียนแพทย์ และ ได้รับการยอมรับจาก มหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศอังกฤษ (มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด, และ ราชวิทยาลัยลอนดอน หรือ อิมพิเรียลคอลเลจ) นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยที่อื่นอีกมากมายในโลก อาทิเช่น สเปน เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ รวมไปถึง ประเทศไทยอีกด้วย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

BMAT แบ่งออกเป็น 3 ส่วน:

ส่วนที่ 1 ความถนัด หรือ ไหวพริบและความสามารถ

ส่วนนี้จะวัดว่า นักเรียนนั้นมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ, และ เข้าใจข้อโต้แย้งรวมถึงการคัดกรองได้อย่างรวดเร็วเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ซึ่งทักษะที่ได้พัฒนาจากส่วนนี้คือการพัฒนาที่สำคัญมากต่อการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วของแพทย์ในระหว่าง การตัดสินใจฉุกเฉินหรือ emergency

ส่วนที่ 2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการใช้งาน

ส่วนที่2นี้ ประกอบไปด้วย ความรู้ทางวิทยาศาตร์จากวิชา ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะทำให้ความรู้ทางการแพทย์ของเรานั้น จะพัฒนาและนำไปใช้ได้

ส่วนทีี่ 3 การเขียน

ส่วนสุดท้าย คือ ส่วนที่วัดว่านักเรียนมีความารถในการเขียนในลักษณะที่เข้าใจได้ รวมถึงการจัดเรียงความคิดและทักษะทางไวยากรณ์ซึ่งทักษะเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อแพทย์ต้องอธิบายผู้ป่วยอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการเขียนบันทึก

 

ทำไมเรียน BMAT ต้องที่ Learning Hub?

BMAT โดย Learning Hub คือ คอร์สการเรียนที่ถูกกรองมาแล้ว หลังจากการหาเนื้อหาที่สำคัญ และจำเป็นลงไปในกระดาษ รวมถึง กระบวนการคิดของนักเรียนที่ได้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ด้วยความกดดันเรื่องเวลา เราจึงจัดลำดับความสำคัญการคิดวิเคราะห์ เทคนิคการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่นักเรียนจะได้ตอบคำถามให้ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา ซึ่งคอรส์นี้จะสอนโดย อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนแพทย์ รวมไปถึง หมอที่ให้คำแนะนำและจรรยาแพทย์

 

กระบวนการสอนที่นี่เป็นอย่างไร?

คอรส์ BMAT ที่นี่จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน: ภาษาอังกฤษเพื่อ BMAT และ ระดับผู้เชี่ยวชาญ BMAT ทักษะส่วนมากที่จำเป็นสำหรับ BMAT นั้น จะไม่ค่อยมีสอนในโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเริ่มต้นเรียนเร็ว

ภาษาอังกฤษเพื่อ BMAT! - 35 ชั่วโมง

คอร์สนี้ถูกออกแบบเพื่อสร้างรากฐานให้นักเรียนเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 โดยเฉพาะสำหรับส่วนที่ 1 นักเรียนจะได้รับการสอนทักษะเช่น การสรุป, คาดคะเนตามหลักเหตุผล, เสริมสร้างความเข้มแข็งและความอ่อนแอในข้อโต้แย้ง การระบุสมมติฐานรวมถึงทักษะการคำนวณตามเหตุผล ในส่วนที่ 3 นักเรียนจะได้รับการสอนวิธีการจัดระเบียบความคิด, ระดมสมอง,คำศัพท์ รวมถึงรูปแบบการเขียนขั้นสูง

BMAT ระดับผู้เชี่ยวชาญ! - 36 ชั่วโมง

ในช่วงระยะเวลาของคอร์สนี้นักเรียนจะได้ทำเอกสารที่ผ่านมาทั้งหมดจากปี 2009 เป็นต้นไป นักเรียนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบของคำถาม เทคนิค และกลวิธีในการกำจัด และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง การทำเอกสารที่ผ่านมาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นภายใต้แรงกดดันของเวลา นักเรียนจะคุ้นเคยกับรูปแบบคำถาม เรียนรู้ที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดคือเท่าไหร่?

71 ชั่วโมง

 

ขนาดของกลุ่มต่อชั้นเรียนคือเท่าไหร่?

สูงสุดไม่เกิน 20 คน