IB คืออะไร ?

IB ย่อมาจาก International Baccalaureate โรงเรียน นานาชาติชั้นนำหลายแห่งที่เลือกใช้ โครงการอนุปริญญา IB นั้นเป็นเพราะโครงการการศึกษา IB เป็นที่ยอมรับของ มหาวิทยาลัยทั่วโลกและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา IB ชั้นสูงสามารถโอน credit เข้ามหาวิทยาลัยได้โดยเกณฑ์คะแนนจะอยู่ที่ 1-7 คะแนนสูงสุดคือ 7 คะแนน

 

ทำไมถึงต้องเรียนที่ Learning Hub ?

เนื่องจาก IB เป็นหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน IB ของสถาบันนั้นมีประสบการณ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่สอนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นขั้นต่ำในสายวิชาที่สอน ทางสถาบันการันตีผลสอบขั้นต่ำที่ 5 คะแนนเมื่อนักเรียนปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนของสถาบันในวิชาที่เลือก

 

กระบวนการสอน

อาจารย์จะเริ่มสอนเนื้อหาหลักของวิชาโดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจของตัวเนื้อหาทั้งหมดให้กับนักเรียนก่อนที่จะสอนวิธีที่จะนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับหลักการของข้อสอบ โดยที่นักเรียนจะได้รับการสอนให้ระดมสมอง และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบเพื่อคะแนนที่ดีขึ้น ทางอาจารย์ของสถาบันจะต้องสอนแบบเจาะลึกเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นเรื่องเฉพาะๆไปเพื่อความเข้าใจของนักเรียน

 

จำนวนชั่วโมงในการเรียน

ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน

 

จำนวนนักเรียนในการสอน

4 คน หรือ เรียนแบบส่วนตัว