IGCSE คืออะไร?

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) คือแบบทดสอบที่โด่งดังที่สุดสำหรับนักศึกษานานาชาติอายุระหว่าง 14-16 ปี IGCSE ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ผู้ว่าจ้างงานทั่วโลก พัฒนาเสร็จเมื่อ 25 ปีที่แล้วและเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนทั่วโลก โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษใช้ผลสอบ IGCSE เป็นตัวประเมินนักเรียน YEAR 11 ก่อนที่จะศึกษา A Levels ต่อโดยที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องใช้ผลสอบ IGCSE 5 วิชา

 

ทำไมถึงเลือก Learning Hub ?

ด้วยประสบการณ์การสอน IGCSE หรือ O Level มากกว่า 7 ปี อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนด้วยการสื่อสารสองทางที่สนับสนุนให้น้องๆตั้งคำถามและสร้างความเข้าใจโดยนำแนวทางที่สอนไปประยุกต์ใช้ในการสอบ นอกจากนั้นนักเรียนของ Learning Hub ได้ A* และ ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและวิชา A Levels ที่ต้องการ

 

กระบวนการสอน

ทุกๆวิชาของ IGCSE หรือ O Level นั้นอาจารย์จะเริ่มจากการอธิบายเนื้อหาหลักเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของวิชาก่อนที่จะสอนวิธีใช้ Keyword ในการสอบ กระบวนการนี้สำคัญมากเพราะนักเรียนจะสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้นเมื่อเข้าใจแนวคิด และ สามารถเลือกใช้ Keyword ที่ถูกต้อง เมื่อเรียนเนื้อหาของวิชาจบแล้ว นักเรียนจะเริ่มทำข้อสอบข้อสอบของปีก่อนๆประมาณ 3-4 เดือนก่อนสอบเพื่อเรียนรู้ถึงแนวข้อสอบ เทคนิคในการตอบและการเจาะโจทย์ข้อที่ยากเป็นพิเศษ

 

จำนวนชั่วโมงในการเรียน

ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน

 

จำนวนนักเรียนในการสอน

5 คน หรือ เรียนแบบส่วนตัว