SAT II Promotion

SAT แบบเลือกวิชา หรือ SAT II คืออะไร ?

SAT II คือแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจของวิชาที่เจาะจงในระดับสูง วิชาที่นักศึกษาเลือกที่จะสอบนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสอบเข้าเรียนคณะที่นักศึกษาเลือก SAT II คือผลสอบที่จำเป็นเพื่อศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์ เช่น วิศวกรรม และ แพทย์ คะแนนเต็มของแต่ละวิชาอยู่ที่ 800 คะแนน

 

ทำไมถึงต้องเรียน SAT II ที่ Learning Hub ?

เนื่องจาก SAT นั้นมีความกดดันเรื่องเวลาทำข้อสอบ ที่ Learning Hub เราจึงเน้นไปที่ความแม่นยำและความละเอียด ด้วยเหตุนี้นักศึกษาทุกท่านจะได้รับความรู้อย่างถี่ถ้วนในทุกๆเชิง นักเรียนของ Learning Hub นั้นได้คะแนนเกิน 700 ทุกคน

 

กระบวนการสอน

นักเรียนจะเริ่มเรียนเนื้อหาหลักของวิชาก่อนที่คุณครูจะเน้นเรื่องความเร็วและความแม่นยำในการตอบคำถาม นักเรียนจะได้ฝึกทำแบบทดสอบในระยะเวลาที่จำกัดระหว่างการเรียนพร้อมกับได้รับแนวคิดและวิธีเอาชนะเวลาจากอาจารย์

 

จำนวนชั่วโมงในการเรียน

ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน

 

จำนวนนักเรียนในการสอน

นักเรียน 5 คน หรือ การเรียนแบบส่วนตัว